Nettstad-logo

SMS-varsling sprenging

Det er oppretta SMS-varsling for sprenging som foregår ved Tongahølen. • Send SMS: TONGAHØLEN til 1963 for å melde seg på. • Både små og store bokstaver fungerer. Du får...

Informasjon om støy og vibrasjon under utbygging av Jølstra kraftverk

I samband med utbygging av Jølstra kraftverk vil naboar til anlegget kunne oppleve vibrasjoner frå tunneldriving, samt støy frå anleggsdrifta som skjer i dagen. Vibrasjonar Ved sprengning vil ein kunne...

Informasjon om turvegar ifm bygging av Jølstra kraftverk

I samband med bygging av Jølstra Kraftverk vert delar av turvegen mellom Sunnfjord Golfklubb og Kvammen stengt i utbyggingsperioden. Det aktuelle området er stengt for adkomst frå både golfbane-sida og...

Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge ut Jølstra Kraftverk

Styret i Sunnfjord Energi har gjort positivt vedtak om utbygging av Jølstra Kraftverk, og selskapet er i gang med å få på plass industrielle partnarar for å realisere prosjektet. Eigarane...

Sunnfjord Energi har fått konsesjon på bygging av Jølstra kraftverk

Sunnfjord Energi har i dag, onsdag 21. juni 2017, fått konsesjon av Kongen i statsråd for bygging av Jølstra kraftverk i Førde og Jølster. Konsesjonen er i samsvar med det...

Lokale tilbydarar

Sunnfjord Energi arbeider med førespurnadar for utbygging av Jølstra Kraftverk. Prosjektet har som mål å bidra til lokal verdiskaping også i utbyggingsfasen, og vi oppmodar difor lokale verksemder til å melde...

Sluttbefaring med Olje- og Energidepartementet

Olje- og Energidepartementet har mottatt NVEs innstilling for utbygging av Jølstra Kraftverk og arrangerte i dag orienteringsmøte og befaring i felt. Sunnfjord Energi sin presentasjon frå møtet i forkant av...

NVE vil gje Sunnfjord Energi løyve til å byggje Jølstra Kraftverk

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sende 6. juli 2016 over si innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) og tilrår departementet å gje konsesjon til Sunnfjord Energi. I innstillinga er det...

Gjennomført folkemøte om søknad og KU

NVE arrangerte i går folkemøte om Jølstra Kraftverk der NVE orienterte om konsesjonsprosessen og vi som utbyggar presenterte prosjektet. Norconsult som har konsekvensutgreia vårt prosjekt la fram sine funn og...

Høyring på konsesjonssøknaden

NVE arrangerer mandag 16. juni 2014 kl. 19:00 folkemøte om konsesjonssøknaden i Eikås Samfunnshus. Vi i Sunnfjord Energi vil som konsesjonssøkar presentere våre planar og Norconsult vil presentere resultat frå...