Nettstad-logo

Informasjon om turvegar ifm bygging av Jølstra kraftverk

I samband med bygging av Jølstra Kraftverk vert delar av turvegen mellom Sunnfjord Golfklubb og Kvammen stengt i utbyggingsperioden. Det aktuelle området er stengt for adkomst frå både golfbane-sida og...

Sunnfjord Energi har vedtatt å bygge ut Jølstra Kraftverk

Styret i Sunnfjord Energi har gjort positivt vedtak om utbygging av Jølstra Kraftverk, og selskapet er i gang med å få på plass industrielle partnarar for å realisere prosjektet. Eigarane...

Sunnfjord Energi har fått konsesjon på bygging av Jølstra kraftverk

Sunnfjord Energi har i dag, onsdag 21. juni 2017, fått konsesjon av Kongen i statsråd for bygging av Jølstra kraftverk i Førde og Jølster. Konsesjonen er i samsvar med det...

Lokale tilbydarar

Sunnfjord Energi arbeider med førespurnadar for utbygging av Jølstra Kraftverk. Prosjektet har som mål å bidra til lokal verdiskaping også i utbyggingsfasen, og vi oppmodar difor lokale verksemder til å melde...

Sluttbefaring med Olje- og Energidepartementet

Olje- og Energidepartementet har mottatt NVEs innstilling for utbygging av Jølstra Kraftverk og arrangerte i dag orienteringsmøte og befaring i felt. Sunnfjord Energi sin presentasjon frå møtet i forkant av...

NVE vil gje Sunnfjord Energi løyve til å byggje Jølstra Kraftverk

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) sende 6. juli 2016 over si innstilling til Olje- og energidepartementet (OED) og tilrår departementet å gje konsesjon til Sunnfjord Energi. I innstillinga er det...

Gjennomført folkemøte om søknad og KU

NVE arrangerte i går folkemøte om Jølstra Kraftverk der NVE orienterte om konsesjonsprosessen og vi som utbyggar presenterte prosjektet. Norconsult som har konsekvensutgreia vårt prosjekt la fram sine funn og...

Høyring på konsesjonssøknaden

NVE arrangerer mandag 16. juni 2014 kl. 19:00 folkemøte om konsesjonssøknaden i Eikås Samfunnshus. Vi i Sunnfjord Energi vil som konsesjonssøkar presentere våre planar og Norconsult vil presentere resultat frå...

Konsesjonssøknad levert

Sunnfjord Energi AS leverte 14. desember 2013 konsesjonssøknaden for Jølstra Kraftverk til konsesjonsmyndigheitene. Søknaden vil bli lagt ut på høyring våren 2014.

NVE har fastsett KU-program for Jølstra Kraftverk

NVE fastsette 29. september 2013 KU-programmet for prosjektet. KU-programmet inneheld tema innanfor ulike fagområder Sunnfjord Energi skal undersøke i samband med utarbeiding av planane for kraftverket. Norconsult er engasjert for...