NVE arrangerte i går folkemøte om Jølstra Kraftverk der NVE orienterte om konsesjonsprosessen og vi som utbyggar presenterte prosjektet. Norconsult som har konsekvensutgreia vårt prosjekt la fram sine funn og vurderingar. Vi fekk inn fleire interessante tilbakemeldingar som vi tar med oss vidare i prosjektet. Hugs at NVE må få skriftleg høyringsuttale om dei skal ta dine meiningar med i si vurdering av søknadane.

Presentasjonen til Sunnfjord Energi og Nordkonsult kan du sjå her. Presentasjonen er ei oppsummering av dei viktigaste konklusjonane i kvart fag. Meir detaljar finner ein i fagrapportane som kan lastast ned under dokument.