I samband med bygging av Jølstra Kraftverk vert delar av turvegen mellom Sunnfjord Golfklubb og Kvammen stengt i utbyggingsperioden. Det aktuelle området er stengt for adkomst frå både golfbane-sida og frå Kvammen, jfr bilde under.

Anleggsarbeid i det aktuelle området er venta å pågå til rundt sommaren 2020, og vegen vil bli opna att for publikum når anleggsperioden er avslutta. Følg med her for oppdatering av informasjon om opning av vegen.

 

UTVIDING AV TURVEGNETTET
Utbygginga av Jølstra bidreg til at turvegnettet mellom Vassenden og Kvammen vert utvida. Ny gangbru over elva frå Langhogane gjev enkel tilkomst til eksisterande turvegar i området. Jølstra kraftverk vil lage og utbetre turveg synt på bildet til høgre. Vidare tilknytning til turveg rundt golfbana til skje i regi av Jølster kommune.